صفحه اصلی / مرکز رشد فناوری / فرآیند جذب و پذیرش

فرآیند جذب و پذیرش

شرایط پذیرش در مرکز

 • داشتن ایده محورى:ایده محورى، محصولى است که مى خواهید طى مدت استقرار در مرکز رشد تولید کنید.
 • نوآورى فن‏آورانه:تحقق ایده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فن‏آورى باشد.
 • داشتن طرح کسب و کار براى ایده محورى: این طرح، علاوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمى- فنى ایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه گذارى بر روى آن را توجیه نماید.
 • داشتن گروه کارى:حضور تمام وقت حداقل ۲ نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محورى) در گروه کارى ضرورى است (توضیح: گروه کارى مى‌تواند یک شرکت ثبت‌شده یا هسته اولیه شرکتى باشد که در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید). وجود حداقل یک نفر کارشناس خبره یا هیات علمی با سابقه در زمینه مرتبط به عنوان مشاور یا مؤسس.
 • داشتن شخصیت حقوقی:متقاضیان در دوره رشد باید دارای شخصیت حقوقی باشند.

مراحل پذیرش

مراحل و روند پذیرش در مرکز به صورت زیر می باشد:

 • مراجعه صاحب ایده به سامانه مرکز رشد، دریافت و تکمیل فرم ثبت نام
 • بررسی کارشناسی اولیه مدارک توسط بخش کارشناسی
 • بررسی و تصمیم گیری در شورای مرکز رشد
 • پذیرش در دوره پیش رشد و یا رشد و انعقاد قرارداد

موارد عدم پذیرش

 • شرکت‎‏ها و هسته‌هاى مشاوره‌اى و آموزشى
 • شرکت‎‏ها و هسته‌هاى فعال در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
 • شرکت‏‎ها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.
 • شرکت‏‎هاو هسته‌هایى که درمرحله فروش محصول بوده ومى‌خواهندکارصرفا بازرگانى نمایند.
 • شرکت‎‏ها و هسته‌هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند.
 • شرکت‎‏ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.
 • شرکت‎‏هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.

 

 

تعهدات هسته های فن آور در دوره پیش رشد

 • ارائه برنامه کاری و زمان بندی حضور اعضای فعال
 • رعایت شئونات کاری و اخلاقی در مرکز رشد
 • شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و مشاوره های برنامه ریزی شده
 • تمرکز فعالیت ها بر روی ایده محوری

خاتمه فعالیت های هسته های فن آور در دوره پیش رشد

 • هسته های فن آور پس از احراز شرایط ورود به دوره رشد بر اساس ارزیابی و تایید مرکز رشد می توانند به فعالیت خود در این دوره خاتمه دهند و در صورت تمایل به ادامه حضور در مرکز، متقاضی ورود به دوره رشد شوند.
 • در صورت عدم پیگیری تعهدات و وظایف هسته های فن آور بر اساس تشخیص و تایید شورای مرکز رشد می توان به فعالیت واحد در این دوره خاتمه داد.

تعهدات واحدهای فناور در دوره رشد

 • ارائه گزارش پیشرفت کار و مقایسه با برنامه زمانی به صورت دوره ای به مرکز
 • گزارش لیست پرداخت بیمه و سایر عوارض مرتبط با کارکنان واحد فن آور به صورت ماهانه به مرکز
 • رعایت مقررات و قوانین دولتی و رعایت شئونات کاری و اخلاقی در مرکز
 • معرفی نماینده ای تام الاختیار از طرف واحد به مرکز رشد جهت انجام کلیه امور اداری
 • بهره گیری از یک مشاوره علمی در زمینه تخصصی اعلام شده و همچنین بکارگیری نیروهای متخصص و با مهارت کافی در انجام امور تحقیقاتی و پروژه ها
 • همکاری با مدیریت مرکز در ارزیابی رشد علمی، مدیریتی و کسب و کار که بر اساس برنامه ارائه شده توسط واحد انجام می گیرد.
 • شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی و مشاوره برنامه ریزی شده به طور فعال

خاتمه فعالیت های واحد فن آور در دوره رشد
خاتمه فعالیت واحد های فن آور پس از بررسی و ارزیابی نحوه فعالیت واحد فن آور به پیشنهاد رییس مرکز رشد و تصویب شورای مرکز رشد در موارد ذیل انجام خواهد شد:

 • اتمام دوره مجاز استقرار در صورت عدم تمدید در شورای مرکز رشد
 • عدول از ضوابط مرکز رشد
 • عدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری به تشخیص مرکز رشد
 • عدم دست یابی به اهداف کمی و کیفی مندرج در تعهدات واحد فن آور در قبال مرکز رشد
 • درخواست واحد فن آور با تصویب شورای مرکز رشد و بر طبق ضوابط خروج از مرکز