طرح و مقالات

دفتر نظارت و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه با توجه به رسالت خود، در خصوص مدیریت طرحهای تحقیقاتی دانشگاه انجام وظیفه می کند. این دفتر مدیریت پروژه های تحقیقاتی را در معاونت معاون تحقیقات و فناوری بر اساس شرح وظایف بر عهده دارد و کلیه امور مربوط به طرحهای تحقیقاتی را از بدو ورود به معاونت معاون تحقیقات و فناوری تا زمان تسویه حساب کامل انجام می‌دهد. این دفتر با دو نیروی ثابت ( دکترای کتابداری و اطلاع رسانی و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی) و یک نیروی طرحی در حال حاضر فعالیت می‌کند. برخی از وظایف دفتر به شرح زیر است:

۱- تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته اخلاق و شورای پژوهشی – مصوبات مربوط به صورتجلسه و پیگیری آنها

۲- انجام مکاتبات و امور پیگیری مربوط به بندهای صورتجلسه کمیته اخلاق

۳- بایگانی نامه های اداری

۴- تهیه قرارداد طرح های تحقیقاتی

۵- تهیه و گزارش صورت اجناس اموالی طرح ها

۶- مطابقت فاکتورهای طرح های تحقیقاتی با پروپوزال

۷- اعلام گزارش طرح های پایان یافته به بانک اطلاعاتی

۸- اعلام گزارش ساعات فعالیت اعضای هیئت علمی در جلسات

۹- ورود اطلاعات پروپوزال های جدید در سامانه پژوهش

۱۰- پیگیری فایل های الکترونیکی طرح های قبلی و ورود به سامانه

۱۱- به روز رسانی اطلاعات طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهش

۱۲- ارائه گزارش از وضعیت طرح های تحقیقاتی و پرداخت های قبلی بطور ماهانه

۱۳- تهیه گزارش عملکرد دفتر نظارت و ارزشیابی هر ۳ ماه یکبار جهت درج در وب سایت و مجله پژوهش

۱۴- تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

۱۵-  ورود اطلاعات مصوبات صورتجلسات شورای پژوهشی و کمیته اخلاق درزمینه طرح ها  به سامانه پژوهش

۱۶-  مکاتبات و امور مربوط به بندهای صورتجلسه شورای پژوهشی

۱۷-  تحویل گرفتن، دسته بندی و بایگانی نامه های اداری

۱۸ –  به روز رسانی وب سایت معاونت

۱۹-  ارسال نامه به سایر مجریان و همکاران طرح ها

۲۰- تحویل نامه های اداری