صفحه اصلی / امور پژوهشی و پایان نامه / تماس با امور پژوهشی و پایان نامه

تماس با امور پژوهشی و پایان نامه

امیر کشت کار ( مسئول امور سامانه پژوهشیار واحد ): ۰۹۱۲۷۴۶۰۱۶۶

دفتر معاونت پژوهش واحد قم: ۰۲۵۳۲۸۰۸۰۸۰ – داخلی ۱۰۵

کارشناس امور پایان نامه ( دانشکده علوم انسانی و هنر ): ۰۲۵۳۲۸۰۸۰۸۰ – داخلی ۱۴۱

کارشناس امور پایان نامه ( دانشکده علوم پایه ): ۰۲۵۳۷۷۸۰۰۰۱ –  داخلی ۵۱۹