کتب منتشر شده

تصویر جلد مشخصات نوع فایل

 شاخص های اجتماعی بهداشت باروری

مترجمین: سیده سمیرا مخلصی- آذر مشهوری- لیدا مقدم بنائم

 ترجمه  دریافت

 آموزش پرستاری در ایران و جهان

نویسنده: نسیم رسولی

 تالیف  دریافت

نقش پرستار در شکستگی های فمور و جراحی تعویض هیپ

نویسنده: مرجان رسولی- آلیس خاچیان

 تالیف  دریافت
 

تکنیکهای کاربردی بیوشیمی (تئوری و روشهای درمان)

نویسنده: سید محمد حسین رضویان

تالیف دریافت

 مبانی و تحلیل تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

نویسنده: پریچهر زمانی- حسین مهریزی

تالیف  دریافت
 

 زیست شناسی گیاهی (جلد دوم)

نویسنده: شهین مهرپور

 تالیف دریافت
   تاریخچه کیهان

نویسنده: دیوید اچ لایت

مترجمین: مجید محسن زاده گنجی- ابراهیم یوسفی رمنتی

 ترجمه  دریافت
 

 بررسی فقهی- حقوقی اخذ زیرمیزی توسط پزشکان

نویسنده: نسرین کریمی

تالیف

 مشروطه ایرانی و قدرت های جهانی

نویسنده: مقصور رنجبر

تالیف

 مقدمه ای بر زبان اسمبلی ۶۴ بیتی

نویسنده: علی شهیدی نژاد- سعید فتحی

تالیف