صفحه اصلی / امور پژوهشی / باشگاه پژوهشگران جوان

باشگاه پژوهشگران جوان

مزایای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
شیوه نامه اجرایی عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آیین نامه عضویت چهره های استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (آموزش عالی)
آشنایی با باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
گردش کار در حوزه استعدادهای درخشان و نخبگان باشگاه پژوىشگران جوان و نخبگان
چارت گردش کار در حوزه تسهیلات باشگاه پژوهشگران جوان
فرم صورتجلسه شورای باشگاه پژوهشگران جوان
فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی
فرم درخواست جایزه چاپ مقالات