صفحه اصلی / ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت

سرمایه گذاری در بخش تحقیقات جهت دست یابی به رشد و توسعه از اصلی ترین عوامل توسعه محسوب می شود، مشروط بر آن که مدیریت صحیحی بر آن اعمال گردد تا هم طرف عرضه و هم طرف تقاضای تحقیقات به خوبی اداره شود. یکی از شاخص های مهم جهت تعیین پیشرفت کشورها در جهان امروز میزان اهمیت و سرمایه گذاری در بخش تحقیق و پژوهش است.

دانشگاه و صنعت شاخص ترین مبانی توسعه هر کشور بوده به گونه ای که ارتباط مستحکم این دو نهاد ارمغان آور توسعه پایدار خواهد بود. در سایه چنین ارتباطی توسعه علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و توسعه فناوری در صنایع به طور همزمان اتفاق می افتد. توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علم در دنیای امروز نیاز به ارتباط میان دانشگاه و صنعت به طور فزاینده ای احساس می شود. به خصوص که نظریه های علمی نیاز به آزمون دارند و بایستی در مرحله ی عمل به بوته آزمایش گذاشته شوند پیشرفت صنعت در گرو پیشرفتهای علمی در دانشگاه و نیز کارشناسانی می باشد که در دانشگاه آموزش داده می شوند.

از آنجاییکه گسترش و تعمیق همکاریهای دانشگاه وصنعت و جامعه علاوه بر سایر اهداف پژوهشی به عنوان محورهای اصلی فعالیت های پژوهشی و اولویت کاری واحد های دانشگاهی تعیین شده است لذا دفتر ارتباط با صنعت و جامعه با هدف فوق تأسیس گردیده است.