اخبار

دعوت به شرکت وارسال مقاله به اولین کنفرانس تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و پزشکی

موسسه مدیریت مدبر با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار می کنند          اولین کنفرانس تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و پزشکی

ادامه‌ی مطلب »

رویداد رفع نیاز فناورانه صنایع شیمیایی استان قم توسط پارک علم و فناوری استان قم

رویداد رفع نیاز فناورانه صنایع شیمیایی استان قم توسط پارک علم و فناوری استان قم

ادامه‌ی مطلب »