صفحه اصلی / آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

مجموعه آزمایشگاهی تحقیقاتی :

 آزمایشگاههای تحقیقاتی بصورت مجموعه ای مجزا از مجموعه های آموزشی تجهیز و سازماندهی شده و مشتمل بر ۴ آزمایشگاه می باشد.این آزمایشگاهها فضای مناسبی برای انجام طرحها و پژوهش های تحقیقاتی استادان ارجمند می باشد.علاوه بر این دانشجویان ارشد رشته های فنی و مهندسی اعم از دانشجویان واحد و یا سایر واحدها و مؤسسات آموزش عالی کشور نیز میتوانند به امر تحقیق و انجام آزمایشهای فنی و مهندسی در زمینه پروژه ها و پایان نامه های خود بپردازند.
حضور مستمر و فعّال استادان و محققین برجسته از اعضاء هیئت علمی واحد در این آزمایشگاه ها از نکات برجسته و حائز اهمیت در امر آموزش ، پژوهش و تربیت علمی و تخصصی دانشجویان و پژوهندگان علم و دانش می باشد.
آزمایشگاههای این مجموعه عبارتند از :
۱- آزمایشگاه تحقیقاتی نانو تکنولوژی
۲- آزمایشگاه تحقیقاتی آب و فاضلاب و بیوتکنولوژی
۳- آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر
۴- آزمایشگاه تحقیقاتی سازه و زلزله