صفحه اصلی / معاونت

معاونت

معاونت پژوهش و فناوری

دکتر غلامرضا نجفی
 
استادیار گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
دکتری تخصصی شیمی آلی
دانلود رزومه