صفحه اصلی / درباره / آمار و ارقام

آمار و ارقام

کتاب

خرید کتاب با عناوین خارجی

 • عملکرد سال 92
 • عملکرد سال 93
 • عملکرد سال 94
 • عملکرد سال 95

خرید کتاب با عناوین داخلی

 • عملکرد سال 92
 • عملکرد سال 93
 • عملکرد سال 94
 • عملکرد سال 95

تمامی عناوین خریداری شده

 • عملکرد سال 92
 • عملکرد سال 93
 • عملکرد سال 94
 • عملکرد سال 95

مقالات

مقالات داخلی

سال 1392 (43 مقاله)
سال 1393 (72 مقاله)
سال 1394 (57 مقاله)
سال 1395 (54 مقاله)

مقالات خارجی

سال 1392 (50 مقاله)
سال 1393 (67 مقاله)
سال 1394 (61 مقاله)
سال 1395 (71 مقاله)

آمار کل مقالات

 • ISI
 • Scopus
 • Iran

طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی منعقد شده

 • فنی و مهندسی
 • علوم پزشکی
 • علوم پایه
 • علوم انسانی