صفحه اصلی / اخبار / برگزاری نخستین دوره های آموزش عالی در رشته های طراحی و نگارگری زیر نظر “استاد محمود فرشچیان”

برگزاری نخستین دوره های آموزش عالی در رشته های طراحی و نگارگری زیر نظر “استاد محمود فرشچیان”