صفحه اصلی / اخبار / وبینار “چگونگی انتخاب فرصت های کسب و کار بر اساس مزیتهای بومی استانها”

وبینار “چگونگی انتخاب فرصت های کسب و کار بر اساس مزیتهای بومی استانها”