صفحه اصلی / اخبار / همکاری مرکز تحقیقات شبکه های مخابراتی، کامپیوتری و صنعتی واحد علوم و تحقیقات در ارائه خدمات مشاوره ای