صفحه اصلی / اخبار / سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری ( مجمع شهری تهران)