صفحه اصلی / اخبار / مجموعه نشستهای علمی با محوریت ” مسئله مندی مسائل زنان ، فرصتها و تهدیدهای رویاروی آن”

مجموعه نشستهای علمی با محوریت ” مسئله مندی مسائل زنان ، فرصتها و تهدیدهای رویاروی آن”