صفحه اصلی / اخبار / دومین نشست ارائه یافته های علمی و کاربردی در سال ۱۴۰۰ با موضوع” تبیین پویایی های مدیریت دولتی در حمایت و تجاری سازی فناوری های نوظهور در ایران”

دومین نشست ارائه یافته های علمی و کاربردی در سال ۱۴۰۰ با موضوع” تبیین پویایی های مدیریت دولتی در حمایت و تجاری سازی فناوری های نوظهور در ایران”