صفحه اصلی / اخبار / همایش ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی