صفحه اصلی / اخبار / شرکت در اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری

شرکت در اولین کنفرانس ملی مدیریت، روان شناسی و علوم رفتاری