صفحه اصلی / اخبار / کارگاه آموزشی تهیه محیطهای کشت میکروبی و روش های کشت میکروارگانیسم ها

کارگاه آموزشی تهیه محیطهای کشت میکروبی و روش های کشت میکروارگانیسم ها