صفحه اصلی / اخبار / دعوت به شرکت وارسال مقاله به اولین کنفرانس تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و پزشکی

دعوت به شرکت وارسال مقاله به اولین کنفرانس تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و پزشکی

موسسه مدیریت مدبر با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار می کنند

         اولین کنفرانس تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و پزشکی