صفحه اصلی / اخبار / اولین همایش فرصتها و ضرورتهای آموزش مجازی

اولین همایش فرصتها و ضرورتهای آموزش مجازی

فراخوان شرکت در اولین همایش فرصتها و ضرورتهای آموزش مجازی توسط سازمان برنامه ریزی استان قم