صفحه اصلی / اخبار / آموزش سامانه پژوهشیار ویژه دانشجویان

آموزش سامانه پژوهشیار ویژه دانشجویان

آموزش سامانه پژوهشیار ویژه دانشجویان:

تهیه شده توسط کارشناس امور پژوهشی دانشگاه: آقای امیر کشتار