صفحه اصلی / اخبار / آموزش سامانه پژوهشیار

آموزش سامانه پژوهشیار

آموزش محیط استاد راهنما:

 

نحوه ی انتخاب زمینه پژوهشی:

تهیه شده توسط کارشناس امور پژوهشی دانشگاه: آقای امیر کشتار