صفحه اصلی / اخبار / قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی: خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، حتما نکات مهم زیر را مورد توجه قرار داده و فرم پیوستی را پر کنید.

۱- نحوه درج نام واحد و دانشگاه آزاد اسلامی در مقاله های انگلیسی برای مثال به شرح زیر است:

.Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

۲- نحوه درج نام واحد و دانشگاه آزاد اسلامی در مقاله های فارسی برای مثال به شرح زیر است:

گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

۳- در مقاله های مستخرج، نویسنده اول دانشجو و به نام واحد محل تحصیل دانشجو و استاد راهنما عهده دار مکاتبات است.

۴- در مقاله های مستخرج باید تنها نام دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور آورده شود. در مورد آن دسته از پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله های دکتری تخصصی که از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسه ها و مراکز پژوهشی معتبر و رسمی ( به غیر از استاد راهنما و مشاور) کمک گرفته می شود، تصمیم در خصوص درج نام این افراد در مقاله های مستخرج به عهده استاد/استادان راهنما است، اما قبل از برگزاری جلسه دفاع باید به آگاهی معاون پژوهش و فناوری واحد برسد.

 

فرم تایید اعتبار مجله

فرم تایید اعتبار مجله